Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria subvencions SOIB JOVE: Qualificats Sector Públic, UIB i Entitats Locals 2024

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costs laborals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de persones joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30 anys inscrites com a demandants d'ocupació en el SOIB i beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que reuneixin els requisits per poder signar un contracte formatiu per a l'obtenció de la pràctica professional adequada al nivell d'estudis o de formació cursats, que siguin contractades per part de les entitats que es determinen a aquesta convocatòria.

Codi SIA

3056700

Persones destinatàries

Línia 1: Les entitats públiques empresarials, les fundacions del sector públic de la CAIB i la Universitat de les Illes Balears.

Línia 2: les entitats locals que no hagin estat beneficiàries d'una subvenció a la convocatòria SOIB Jove- Qualificats Entitats Locals 2024 (BOIB núm. 161, de 25 de novembre de 2013) i les seves entitats dependents o vinculades.

Termini per a resoldre i notificar

6 Mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

No

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Poden presentar sol·licituds:

Línia 1: Les entitats públiques empresarials, les fundacions del sector públic de la CAIB i la Universitat de les Illes Balears.

Línia 2: les entitats locals que no hagin estat beneficiàries d'una subvenció a la convocatòria SOIB Jove- Qualificats Entitats Locals 2024 (BOIB núm. 161, de 25 de novembre de 2013) i les seves entitats dependents o vinculades.

Documentació a presentar

-Sol·licitud en model normalitzat a través de l'aplicació ESOIB que s'ha de presentar a través del tràmit telemàtic disponible a la Seu Electrònica.

-Certificat en model normalitzat acreditatiu del compliment de les obligacions en matèria social i laboral.

-Certificat en model normalitzat relatiu a les retribucions.

Termini màxim

Quinze dies hàbils des de l'endemà d'haver-se publicat aquesta convocatòria en el BOIB

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Gestió de Programes d'Ocupació 3

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar