Portal Transparència

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Data d’actualització: 29/06/2022

INDEMNITZACIONS A PERCEBRE PELS CÀRRECS PÚBLICS AL SEU CESSAMENT

A la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els càrrecs públics no perceben cap indemnització quan cessen en les seves funcions ni quan acaba el temps previst en el contracte, en el cas dels ens del sector públic.

L’única excepció s’aplica als càrrecs dels ens del sector públic que signen contracte d’alta direcció, atès que se’ls ha d’aplicar la normativa laboral vigent. En aquests casos tenen dret a percebre indemnització només si es donen aquests supòsits i en les quanties que s’hi indiquen:

  • En cas que la decisió de cessament no sigui del propi càrrec (i sempre que aquest no sigui funcionari o empleat d’una entitat del sector públic amb reserva de lloc): una indemnització no superior a set dies per any de servei de la retribució anual en metàl·lic, amb un màxim de sis mensualitats.

  • En cas de manca del preavís previst a la Llei (15 dies naturals): una indemnització de quantia equivalent a la retribució corresponent al període de preavís incomplert.

Podeu veure a continuació els càrrecs d’ens del sector públic als que hem fet referència que han cessat en aquesta legislatura, amb indicació de si han percebut o no indemnització al cessament i el motiu d’acord amb la Llei 7/2010 (segons les dades subministrades pels ens respectius):

Ens Càrrec Nom Quantia percebuda al cesament (1) Motiu Base legal
Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) Gerent Margarita Cardona 0,00 €    
Director de radio Joan Forteza Mayol 2.897,63 € Desistiment empresari Art. 21.4 par.4 Llei 7/2010
Centre Balears Europa (CBE) Director/Gerent Mercè Pomar i Busqueta 269,66 € Desistiment empresari Art. 21.4 par.4 Llei 7/2010
Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) Director/Gerent Manuel Porras Romero  990,29 € Desistiment empresari  Art. 21.4 par.4 Llei 7/2010 
Director/Gerent Antònia Gabriela Alomar Mascaró 547,95 € Manca preavís  Art. 21.4 par.2 Llei 7/2010 
Adjunt/a a la gerència Vicente Torres Ferrer 1.528,19 € Desistiment empresari  Art. 21.4 par.4 Llei 7/2010 
Consorci Velòdrom Illes Balears Director/Gerent Jaume Ordines Joan (per dissolució Consorci) 0,00 €    
Fundació per a l'Esport Balear Director/Gerent Antoni Muñoz Socias 0,00 €    
Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) Gerent José Lladó Iglesias 0,00 €    
Servei d'Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA) Gerent Pere Fuster Nadal 0,00 €    
Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) Director/a Mateu Alexandre Malondra Flaquer 2.260,69 € Manca preavís Art. 21.4 par.2 Llei 7/2010
2.655,55 € Desistiment empresari Art. 21.4 par.4 Llei 7/2010
Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC) Director/Gerent Bartomeu Tugores Bautista 5.259,72 € Desistiment empresari Art. 21.4 par.4 Llei 7/2010
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (FBIT) Gerent Álvaro Medina Ballester 0,00 €    
Ports de les Illes Balears Director/Gerent Pedro Puigdengoles Briones 0,00 €    
Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI) Directora Cristina Ballester Parets 0,00 €    
Delegada Menorca Noemí Gomila Carretero 0,00 €    
Ibsalut Director Gerència Àrea Salut de Menorca Antonio Gómez Arbona 0,00 €    
Directorr Gerència d’Atenció d’Urgències 061 Antonio Francisco Bellever Julià 0,00 €    
Director de l’Àrea de Professionals i Relacions Laborals Gabriel Lladó Vidal 0,00 €    
      16.409,68 €  

Si clicau a la icona veureu el quadre en format de fulla de càlcul Fulla de Càlcul ods

ANNEX NORMATIU

Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Article 21. Nomenament, retribucions i règim jurídic de la gerència i dels altres òrgans unipersonals de direcció

4. Els titulars de la gerència i dels altres òrgans unipersonals de direcció de l’ens no perceben cap indemnització en el moment del seu cessament, excepte la que pugui correspondre’ls d’acord amb el que establixen els paràgrafs següents d’aquest apartat.

L’extinció, per desistiment de l’empresari, dels contractes d’alta direcció únicament dóna lloc a una indemnització no superior a set dies per any de servei de la retribució anual en metàl·lic, amb un màxim de sis mensualitats. El càlcul de la indemnització s’ha de fer tenint en compte la retribució anual en metàl·lic que en el moment de l’extinció es percebi com a retribució fixa íntegra i total, exclosos els incentius o complements variables.

No es té dret a cap indemnització quan la persona, el contracte d’alta direcció de la qual s’extingeixi per desistiment de l’empresari, tengui la condició de funcionari de carrera o sigui empleat d’una entitat integrant del sector públic amb reserva de lloc de treball.

El desistiment s’ha de comunicar per escrit, amb un termini màxim d’antelació de quinze dies naturals. En cas d’incompliment del preavís esmentat, l’entitat ha d’indemnitzar la persona amb una quantia equivalent a la retribució corresponent al període de preavís incomplert.

Reial decret 1382/1985, d’1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del personal d’alta direcció