Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Habilitació d'odontòlegs, estomatòlegs i persones jurídiques del sector sanitari privat.(PADI)

Habilitar els odontòlegs, estomatòlegs i persones jurídiques del sector sanitari privat que vulguin prestar l'assistència bucodental en el marc del Programa d'Atenció Dental Infantil (PADI).

Codi SIA

1998556

Persones destinatàries

Persones físiques i jurídiques: odontòlegs, estomatòlegs i persones jurídiques del sector sanitari privat .

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General(IbSalut)

Tràmits

X

Sol·licitud d'habilitació per participar en el PADI

Requisits

a. En el cas de les persones físiques, tenir la titulació d'odontòleg o metge especialista en estomatologia de manera que li possibiliti l'actuació professional per dur a terme les prestacions que recull el Decret 55/2016, de 16 de setembre, de gestió de la prestació sanitària en matèria de salut bucodental per a la població de 6 a 15 anys de les Illes Balears i d'acord amb la normativa vigent.

b. En el cas de les persones jurídiques, l'escriptura pública de constitució, inscrita degudament, els seus estatuts i la relació de professionals que hi fan feina.

c. Complir la legislació vigent relativa als col·legis professionals.

d. Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil professional per un import mínim de 150.000 €.

e. En el cas dels odontòlegs, estomatòlegs o persones jurídiques dedicades a l'assistència sanitària, ser titular d'una consulta o un

centre sanitari o prestar serveis professionals en un centre sanitari ubicat a les Illes Balears, que tengui l'autorització preceptiva de

funcionament de la Conselleria de Salut i que estigui inscrit en el Registre de Centres, Establiments i Serveis Sanitaris de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

f. Estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

g. Disposar de l'equipament necessari per dur a terme les actuacions sanitàries que regula el Decret 55/2016.

Documentació a presentar

- Contracte d'assegurança de responsabilitat civil professional

- Últim rebut de l'contracte d'assegurança de responsabilitat civil professional

- Autorització de centre sanitari per desenvolupar les activitats objecte del Decret 55/2016 de gestió de la prestació sanitària en matèria de salut bucodental per a la població de 6 a 15 anys de les Illes Balears.

Termini màxim

6 mesos

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei Dental Comunitari - Padi

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei Dental Comunitari - Padi

C/ de la Reina Esclarmunda, 9. Tel.: 971175600

(padi@ibsalut.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Servei Dental Comunitari - Padi
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar