Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Habilitació d'odontòlegs, estomatòlegs i persones jurídiques del sector sanitari privat.(PADI)

Habilitar els odontòlegs, estomatòlegs i persones jurídiques del sector sanitari privat que vulguin prestar l'assistència bucodental en el marc del Programa d'Atenció Dental Infantil (PADI).

Codi SIA

1998556

Persones destinatàries

Persones físiques i jurídiques: odontòlegs, estomatòlegs i persones jurídiques del sector sanitari privat .

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de l'IB-Salut

Tràmits

X

Sol·licitud d'habilitació per participar en el PADI

Requisits

a. En el cas de les persones físiques, tenir la titulació d'odontòleg o metge especialista en estomatologia de manera que li possibiliti l'actuació professional per dur a terme les prestacions que recull el Decret 55/2016, de 16 de setembre, de gestió de la prestació sanitària en matèria de salut bucodental per a la població de 6 a 15 anys de les Illes Balears i d'acord amb la normativa vigent.

b. En el cas de les persones jurídiques, l'escriptura pública de constitució, inscrita degudament, els seus estatuts i la relació de professionals que hi fan feina.

c. Complir la legislació vigent relativa als col·legis professionals.

d. Disposar d'una assegurança de responsabilitat civil professional per un import mínim de 150.000 €.

e. En el cas dels odontòlegs, estomatòlegs o persones jurídiques dedicades a l'assistència sanitària, ser titular d'una consulta o un

centre sanitari o prestar serveis professionals en un centre sanitari ubicat a les Illes Balears, que tengui l'autorització preceptiva de

funcionament de la Conselleria de Salut i que estigui inscrit en el Registre de Centres, Establiments i Serveis Sanitaris de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

f. Estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

g. Disposar de l'equipament necessari per dur a terme les actuacions sanitàries que regula el Decret 55/2016.

Documentació a presentar

- Contracte d'assegurança de responsabilitat civil professional

- Últim rebut de l'contracte d'assegurança de responsabilitat civil professional

- Autorització de centre sanitari per desenvolupar les activitats objecte del Decret 55/2016 de gestió de la prestació sanitària en matèria de salut bucodental per a la població de 6 a 15 anys de les Illes Balears.

Termini màxim

6 mesos

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei Dental Comunitari - Padi

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei Dental Comunitari - Padi

C/ de la Reina Esclarmunda, 9. Tel.: 971175600

(padi@ibsalut.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei Dental Comunitari - Padi

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar