Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria del Programa d'Acompanyament Escolar del mes de juliol de 2024 en els centres concertats

1. Aquesta convocatòria té per objecte establir les bases del Programa d'Acompanyament Escolar (PAE) de juliol de 2024 en centres concertats de les Illes Balears que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria.

2. L'objectiu del Programa és que l'alumnat participant superi els objectius i assoleixi les competències de l'etapa corresponents, i aconsegueixi l'autonomia suficient per poder regular el propi aprenentatge i augmentar les seves expectatives de progrés, de manera que es redueixi l'abandonament escolar i millori l'èxit acadèmic i personal.

3. Aquest programa implica un acompanyament i suport educatiu, destinats a millorar l'èxit escolar, incidint especialment en l'adquisició d'aprenentatges en les competències específiques de llengües i matemàtiques, i a l'èxit personal i social, desenvolupant el talent, la capacitat d'autonomia i la motivació.

Codi SIA

3115047

Persones destinatàries

Són destinataris del programa els alumnes de 4t, 5è i 6è d'EP i ESO, preferentment de 1r i 2n i 3r, que no hagin superat els objectius o assolit les competències de l'etapa, que es trobin en situació de vulnerabilitat per motius econòmics, socioculturals, risc d'abandonament escolar o necessitats específiques de suport educatiu (NESE).

Termini per a resoldre i notificar

4 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de la Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa

Tràmits

X

Sol·licitud de participació

Requisits

Són destinataris del programa els alumnes de 4t, 5è i 6è d'EP i ESO, preferentment de 1r i 2n i 3r, que no hagin superat els objectius o assolit les competències de l'etapa, que es trobin en situació de vulnerabilitat per motius econòmics, socioculturals, risc d'abandonament escolar o necessitats específiques de suport educatiu (NESE).

Documentació a presentar

1. El director o directora del centre ha d'emplenar la sol·licitud que es troba a la Seu Electrònica de la CAIB (seuelectronica.caib.es).

2. En els centres en què hi hagi més d'un director o directora, únicament un ha d'emplenar el formulari.

3. El termini per presentar la sol·licitud per mitjans telemàtics és del 6 al 16 de juny.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Dia 16 de juny de 2024.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de la Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Innovació Educativa

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177781 - Fax: 971176888

(sie@dgpice.caib.es)

X

Al·legacions

Requisits

Haver presentat la sol·licitud en termini.

Documentació a presentar

Termini màxim

Dos dies hàbils comptadors a partir de la data de la publicació de la llista provisional

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de la Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Innovació Educativa

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177781 - Fax: 971176888

(sie@dgpice.caib.es)

X

Annexos PAE juliol centres concertats

Requisits

Centres seleccionats per participar en el Programa d'Acompanyament Escolar (PAE) del mes de juliol de 2024 en els centres concertats.

Documentació a presentar

Annex 2 Projecte de centre i horaris - Fins dia 27 de juny.

Annex 3 Memòria i certificat del centre - Fins dia 15 de setembre de 2024. Emplenar en línia a la Seu Electrònica.

Annex 4 Memòria i certificat del docent - Fins dia 15 de setembre de 2024.

Annex 5 Full d'assistència de l'alumnat - Fins dia 15 de setembre de 2024.

Annex 6 Autorització familiar - No s'ha d'enviar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Annex 2 Projecte de centre i horaris - Fins dia 27 de juny.

Annex 3 Memòria i certificat del centre - Fins dia 15 de setembre de 2024. Emplenar en línia a la Seu Electrònica.

Annex 4 Memòria i certificat del docent - Fins dia 15 de setembre de 2024.

Annex 5 Full d'assistència de l'alumnat - Fins dia 15 de setembre de 2024.

Annex 6 Autorització familiar - No s'ha d'enviar.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de la Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Innovació Educativa

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177781 - Fax: 971176888

(sie@dgpice.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de la Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar