Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts a la xarxa pública d'escoletes de les Illes Balears per a l'any 2024

Convocar ajuts destinats al funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca de les Illes Balears i al funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies amb infants menors de tres anys de les Illes Balears, per les despeses fetes pels sol·licitants entre l'1 de setembre de 2023 i el 31 d'agost de 2024

Codi SIA

3110755

Persones destinatàries

Ajuntaments, les entitats locals menors de les Illes Balears, consells insulars i les entitats sense ànim de lucre dependents d'aquestes administracions.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors des de la data d'entrada de la sol·licitud al registre

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Universitats

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·lictud d'ajuts a la XP 2024

Requisits

1. Generals:

a) S'han d'haver integrat a la xarxa d'escoletes públiques de les Illes Balears.

b) Han d'haver justificat l'aplicació d'ajuts en el cas que n'hagin rebut en exercicis anteriors.

c) Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat i de les obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica.

d) No han d'estar sotmeses a cap de les prohibicions establertes en l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre , i han de complir el que s'estableix en l'article 11.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

2. Específics, en els casos del funcionament de serveis educatius d'atenció primerenca i del funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies:

a) Els centres han de tenir l'autorització corresponent de la Conselleria d'Educació i Universitats.

b) Els centres per als quals se sol·licita l'ajut han d'estar integrats dins el programa per a la gestió educativa de la Conselleria d'Educació i Universitats del Govern de les Illes Balears i s'han de mantenir actualitzats pel que fa a la gestió administrativa de l'alumnat i del professorat.

Documentació a presentar

a) Una sol·licitud, segons el model que figura en l'annex 2.

b) El nomenament del representant legal.

c) Una còpia del NIF de l'entitat sol·licitant.

d) Una declaració responsable de la titularitat del compte bancari.

e) Una declaració responsable signada pel representant legal de l'entitat d'acord amb el model de l'annex 3.

f) Un certificat, expedit pel secretari de l'entitat, de l'acord de l'òrgan competent de l'entitat en el qual s'aprova la sol·licitud de l'ajut.

g) Els certificats que acrediten que els sol·licitants es troben al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i al corrent de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària i amb la hisenda autonòmica.

h) En el cas de sol·licitar ajuts per al funcionament d'activitats, serveis i programes per a l'enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, s'ha d'aportar:

· En el cas dels cicles de tallers, un exemplar o una còpia del document informatiu de cadascuna de les activitats.

· En el cas dels espais de nadons, dels espais familiars, dels espais de joc i dels espais de preadaptació s'ha d'aportar el projecte o memòria i la publicitat.

· El cost previst de les activitats tal com consta en l'annex 2.

i) En el cas de sol·licitar ajuts per al funcionament dels serveis educatius d'atenció primerenca, s'ha d'aportar:

· Un llistat de despeses per a cada un dels infants sol·licitats.

· En el cas dels alumnes greument afectats, l'Informe de necessitats de suport específic per a infants greument afectats original o una còpia electrònica autèntica.

Models:

Termini màxim

Del 27 de maig al 10 de juny de 2024

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de la Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI)

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177749

(institutprimerainfancia@dgpice.caib.es)

X

Justificació ajuts a la XP 2024

Requisits

Beneficiaris dels ajuts a la xarxa pública corresponent a l'any 2024 segons la proposta de la directora general.

Documentació a presentar

-Memòria econòmica (annex 5)

-Certificat del cost de les activitats (annex 6)

-Llistat de factures de la despesa justificable en què s'indiqui el concepte, la quantia i la data de pagament

-En el cas dels ajuts per a infants NEE greument afectats, s'ha d'aportar el certificat de la despesa feta per contractació de personal per al suport específic de l'infant

Models:

Termini màxim

Del 9 al 20 de setembre de 2024

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de la Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI)

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177749

(institutprimerainfancia@dgpice.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Institut per a l'Educació de la Primera Infància (IEPI)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar