Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud augment aportacions voluntàries famílies

Sol·licitud per augmentar les aportacions voluntàries de les famílies per compensar les despeses generades per serveis no gravats per taxes que normalment haurien d'anar a càrrec de les famílies.

Codi SIA

3110921

Persones destinatàries

Centres Docents Públics no Universitaris amb autonomia de gestió

Requisits

Accedir al tràmit amb el certificat de representant de centre. Recomanable tenir instal·lat el programari AUTOFIRMA.

Òrgan Instructor

Servei de Gestió Econòmica

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Gestió Econòmica

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 3a planta). Tel.: 971177762 - Fax: 971176853

(centres_uge@sgtedu.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Secretaria General

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar