Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud de correcció de dades de comunicacions de la contractació

Les persones, les empreses o les entitats ocupadores o qui legalment les representi poden sol·licitar al Servei d'Ocupació de les Illes Balears la correcció de comunicacions de contractes de treball, les pròrrogues, les transformacions a indefinit, les crides de fix discontinu i els pactes d'hores complementàries, amb dades errònies mecanitzades en l'aplicació Contrat@ que no es poden modificar des de l'aplicació, en afectar el «Tipus de contracte», «Data d'inici contracte», etc. o per haver transcorregut 90 dies naturals des de la comunicació.

Cal tenir en compte que la correcció de comunicacions no inclou la modificació, que fa referència al canvi de condicions contractuals pactades inicialment. És a dir, les modificacions no fan referència a dades mecanitzades erròniament, sinó a variacions de les condicions inicials del contracte (canvi de jornada, de categoria, etc.). Les modificacions de les condicions laborals NO es mecanitzen a Contrat@.

Codi SIA

3110713

Persones destinatàries

Les persones, les empreses o les entitats ocupadores o qui legalment les representi.

Requisits

- Adjuntar la comunicació que es pretén corregir.

- Adjuntar còpia escanejada del document original del contracte signat per les parts que acrediti la correcció.

Observacions

Rebuda la sol·licitud, es gestionarà i se comunicarà conforme s'hagi gestionat via «Carpeta Ciutadana» o, si escau, per VALIB, en el termini de 10 dies hàbils.

Òrgan Instructor

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament d'orientació i intermediació

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar