Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Selecció entitat col·laboradora per als anys 2024-2025 gestió ajuts emprenedors i empreses de les Illes Balears per cobrir costs financers d'operacions avalades per SGR

Seleccionar una entitat col·laboradora per als anys 2024 i 2025 per a la tramitació dels ajuts als emprenedors i a les empreses amb activitat a les Illes Balears per cobrir les comissions d'obertura i d'estudi, els interessos i el cost de l'aval de societats de garantia recíproca de les operacions de finançament d'inversions i de liquiditat que convoqui la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Codi SIA

3033599

Persones destinatàries

> Societats de garantia recíproca de les que regula la Llei 1/1994, d'11 de març, sobre el règim jurídic de les societats de garantia recíproca, degudament autoritzada i inscrita en el Registre d'entitats del Banc d'Espanya.

> Amb possibilitat de poder tenir socis partícips a emprenedors i empreses de les Illes Balears, d'acord amb els estatuts de la societat de garantia recíproca.

> Amb almanco una oficina d'atenció presencial per a la gestió dels ajuts oberta a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o, si no, en cas que resulti designada, adquirir el compromís d'obrir-ne una en el termini d'un mes des de la data de la resolució de designació

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Els que estableix la convocatòria del procediment de selecció

Documentació a presentar

Les sol·licituds, amb la seva documentació complementària, s'han de presentar utilitzant els models que hi ha disponibles en aquest tràmit o en el web de la Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

10 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la present Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

La Resolució es va publicar en el BOIB de 16-11-2023.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Política Financera i Assegurances

C/ del Palau Reial, 17. Tel.: 971177107

(politicafinancera@tresorer.caib.es)

X

Presentació de documentació requerida per l'Administració

Requisits

Les que estableix la convocatòria del procediment de selecció

Documentació a presentar

La documentació del punt 8 de l'Annex 1 de la convocatòria, a requeriment del Servei de Política Financera i Assegurances. No es demanarà la documentació que ja està en poder de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.

Termini màxim

5 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la notificació del requeriment de documentació

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Política Financera i Assegurances

C/ del Palau Reial, 17. Tel.: 971177107

(politicafinancera@tresorer.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General del Tresor, Política Financera i Patrimoni

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar