Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Concessió transitòria per a l'ocupació del domini públic marítim-terrestre

Consisteix en l'atorgament d'una concessió per a ocupar privativament béns del DPMT en règim transitori.

Codi SIA

3033375

Persones destinatàries

Ser titular registral de la finca sobre la qual se sol·licita la concessió, o estar en disposició de ser considerat com a tal per disposar de la documentació acreditativa continguda en l'apartat 3 de la disposició transitòria tercera del RGC, o disposar de sentència judicial ferma declarativa de titularitat sobre els terrenys.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua

Documents relacionats amb el procediment

  • Sol·licitud
    Sol·licitud de concessió transitòria per a l'ocupació del domini públic marítim-terrestre.

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Ser titular registral de la finca sobre la qual se sol·licita la concessió, o estar en disposició de ser considerat com a tal per disposar de la documentació acreditativa continguda en l'apartat 3 de la disposició transitòria tercera del RGC, o disposar de sentència judicial ferma declarativa de titularitat sobre els terrenys.

Documentació a presentar

Justificació de la personalitat del peticionari i del compareixent, i de la representació en què aquest actua.

Identificació de la finca registral objecte de la sol·licitud, localitat, acabo municipal...

Història registral de la finca acreditativa de la titularitat anterior a 1988 i de la titularitat actual.

En cas de disposar-se, sentència declarativa de propietat.

Documentació acreditativa de la legalitat dels usos existents en els terrenys (llicències d'obres, certificats de final d'obra, llicències d'activitat, certificats de l'Ajuntament….)

Termini màxim

6 mesos

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Costes i Litoral

Tel.: 971176091

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Costes i Litoral

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar