Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Concessió per a l'ocupació del domini públic marítim-terrestre

Tota ocupació dels béns de domini públic marítim-terrestre estatal amb obres o instal·lacions no desmuntables i tota ocupació amb instal·lacions desmuntables que, per la seva naturalesa, finalitat o altres circumstàncies, requereixin un termini de durada superior a quatre anys, estaran subjectes a prèvia concessió atorgada per l'Administració de l'Estat.

Podem considerar dos grans tipus de procediments: el regulat per l'article 152 i següents del Reglament de la Llei de Costas, que es constitueix en el procediment general, i el regulat per l'article 156 del mateix Reglament, que contempla aquells casos en què sent l'activitat a desenvolupar competència de la Comunitat Autònoma, es preveu que en el mateix procediment pugui resoldre's també el relatiu a la concessió (o autorització) a atorgar sobre el domini públic marítim terrestre en el qual s'exercirà tal activitat.

Codi SIA

3033343

Persones destinatàries

- Ser espanyol o nacional dels Estats membres de la Unió Europea.

- Estrangers amb prova de reciprocitat als seus països d'origen per als espanyols. En tot cas, el sol·licitant deurà:

· Tenir domicili fiscal a Espanya.

· Complir les condicions que la Llei de Contractes del Sector Públic requereix per a contractar amb estrangers.

· Manifestar el seu sotmetiment a la jurisdicció dels Tribunals espanyols per a totes les incidències derivades del títol administratiu que se li atorgui.

- En tot cas, no incórrer en cap de les prohibicions per a contractar amb l'Administració que estableix la Llei de Contractes del Sector Públic.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua

Documents relacionats amb el procediment

  • Sol·licitud
    Concessió per a l'ocupació del domini públic marítim-terrestre

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

- Ser espanyol o nacional dels Estats membres de la Unió Europea.

- Estrangers amb prova de reciprocitat als seus països d'origen per als espanyols. En tot cas, el sol·licitant deurà:

· Tenir domicili fiscal a Espanya.

· Complir les condicions que la Llei de Contractes del Sector Públic requereix per a contractar amb estrangers.

· Manifestar el seu sotmetiment a la jurisdicció dels Tribunals espanyols per a totes les incidències derivades del títol administratiu que se li atorgui.

- En tot cas, no incórrer en cap de les prohibicions per a contractar amb l'Administració que estableix la Llei de Contractes del Sector Públic.

Documentació a presentar

Justificació de la personalitat del peticionari i del compareixent, i de la representació en què aquest actua.

Documentació acreditativa que el peticionari no incorre en cap de les prohibicions per a contractar amb l'Administració que estableix la Llei de Contractes del Sector Públic.

Identificació de la zona de domini públic a ocupar o utilitzar, localitat, acabo municipal...

Justificació de la necessitat d'ocupació del domini públic per la naturalesa de les instal·lacions o activitats.

Dos exemplars en format paper i un exemplar en format digital del projecte bàsic o de construcció, subscrit per tècnic competent.

Estudi economicofinancer (tret que les instal·lacions o activitat vagin a ser explotades directament per l'Administració).

Resguard acreditatiu de constitució de la fiança provisional.

Termini màxim

6 mesos

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Costes i Litoral

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Costes i Litoral

Tel.: 971176091

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Costes i Litoral

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar