Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització de serveis de temporada del domini públic marítim-terrestre

Aquestes autoritzacions que només requereixin instal·lacions desmuntables seran atorgades als Ajuntaments que sol·licitin la seva explotació en exercici del dret preferent establert en l'article 53 de la Llei de Costas.

Si no rebés sol·licitud municipal amb els requisits establerts en l'article 113.8 del Reglament General de Costas, el Servei Perifèric de Costas podrà atorgar l'autorització a altres persones.

Codi SIA

3033340

Persones destinatàries

A sol·licitud de l'Ajuntament; en un altre cas, se seguirà el procediment general d'autoritzacions en domini públic marítim-terrestre.

Termini per a resoldre i notificar

4 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Presentació en el termini establert.

Que no s'hagi produït incompliment de les condicions de l'autorització corresponent a la temporada anterior, i desatès el requeriment exprés del Servei Perifèric de Costas per a la seva esmena.

La sol·licitud ha d'ajustar-se a la regulació establerta en la Llei i el Reglament de Costas; en síntesi, haurà de complir les següents regles:

La superfície de cada servei serà la mínima possible, i l'ocupació total per instal·lacions de serveis de temporada serà inferior al 10% de la superfície de platja en plenamar, en el cas de platges naturals; i al 50% d'aquesta superfície en platges urbanes.

Les edificacions de servei de platja se situaran, preferentment, fora d'ella. Quan no sigui possible la ubicació exterior, sobre el passeig marítim o terrenys confrontants, es podran situar adossades al límit interior de la platja; en el cas de platges urbanes l'amplària de les quals ho permeti, es podran situar també a una distància mínima de 70 metres des de la línia de plenamar, sempre que no es perjudiqui la integritat del domini públic marítim-terrestre ni el seu ús.

Les dimensions dels establiments expenedors de menjars i begudes no excediran de 70 m², dels quals 20 m², com a màxim, podran destinar-se a instal·lació tancada. La distància entre aquests establiments no podrà ser inferior a 300 metres en platges naturals, i a 100 metres en platges urbanes; aquesta última distància podrà reduir-se a la meitat entre activitats no similars.

Totes les conduccions de servei hauran de ser subterrànies. El sistema de sanejament garantirà una eficaç eliminació de les aigües residuals, així com l'absència de males olors.

La distribució d'instal·lacions a la platja, a falta de planejament, haurà de complir les següents determinacions:

Es deixarà lliure permanentment una franja d'amplària mínima de 6 metres des de la riba en plenamar.

Les longituds dels trams lliures d'ocupació hauran de ser, com a mínim, equivalents a les quals es preveu en explotació, sense que aquestes últimes puguin superar els 100 metres, tret que la configuració de la platja aconselli una altra distribució.

La zona de bany, en absència d'abalisament, comprendrà una franja de mar contigua a la costa amb una amplària de 200 metres a les platges, i de 50 metres en la resta de la costa. Dins d'aquestes zones no es podrà navegar a una velocitat superior a tres nusos, havent d'adoptar-se les precaucions necessàries per a evitar riscos a la seguretat de la vida humana en la mar. El llançament o encallada d'embarcacions haurà de fer-se a través de canals degudament senyalitzats, que se situaran preferentment en els extrems de les platges.

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua

Documents relacionats amb el procediment

  • Solicitud
    Autotització de serveis de temporada del domini públic marítim-terrestre

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

- Presentació en el termini establert.

- Que no s'hagi produït incompliment de les condicions de l'autorització corresponent a la temporada anterior, i desatès el requeriment exprés del Servei Perifèric de Costas per a la seva esmena.

- La sol·licitud ha d'ajustar-se a la regulació establerta en la Llei i el Reglament de Costas; en síntesi, haurà de complir les següents regles:

· La superfície de cada servei serà la mínima possible, i l'ocupació total per instal·lacions de serveis de temporada serà inferior al 10% de la superfície de platja en plenamar, en el cas de platges naturals; i al 50% d'aquesta superfície en platges urbanes.

· Les edificacions de servei de platja se situaran, preferentment, fora d'ella. Quan no sigui possible la ubicació exterior, sobre el passeig marítim o terrenys confrontants, es podran situar adossades al límit interior de la platja; en el cas de platges urbanes l'amplària de les quals ho permeti, es podran situar també a una distància mínima de 70 metres des de la línia de plenamar, sempre que no es perjudiqui la integritat del domini públic marítim-terrestre ni el seu ús.

· Les dimensions dels establiments expenedors de menjars i begudes no excediran de 70 m², dels quals 20 m², com a màxim, podran destinar-se a instal·lació tancada. La distància entre aquests establiments no podrà ser inferior a 300 metres en platges naturals, i a 100 metres en platges urbanes; aquesta última distància podrà reduir-se a la meitat entre activitats no similars.

· Totes les conduccions de servei hauran de ser subterrànies. El sistema de sanejament garantirà una eficaç eliminació de les aigües residuals, així com l'absència de males olors.

· La distribució d'instal·lacions a la platja, a falta de planejament, haurà de complir les següents determinacions:

- Es deixarà lliure permanentment una franja d'amplària mínima de 6 metres des de la riba en plenamar.

- Les longituds dels trams lliures d'ocupació hauran de ser, com a mínim, equivalents a les quals es preveu en explotació, sense que aquestes últimes puguin superar els 100 metres, tret que la configuració de la platja aconselli una altra distribució.

- La zona de bany, en absència d'abalisament, comprendrà una franja de mar contigua a la costa amb una amplària de 200 metres a les platges, i de 50 metres en la resta de la costa. Dins d'aquestes zones no es podrà navegar a una velocitat superior a tres nusos, havent d'adoptar-se les precaucions necessàries per a evitar riscos a la seguretat de la vida humana en la mar. El llançament o encallada d'embarcacions haurà de fer-se a través de canals degudament senyalitzats, que se situaran preferentment en els extrems de les platges.

Documentació a presentar

- Proposta de delimitació de zones a ocupar pels serveis de temporada.

- Plans de les instal·lacions i serveis la definició dels quals així ho requereixi.

- Estudi economicofinancer.

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

4 mesos

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Costes i Litoral

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Costes i Litoral

Tel.: 971176091

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Costes i Litoral

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar