Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria per constituir una borsa de personal funcionari de carrera per cobrir places de funcionari del cos superior de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a l'illa de Menorca.

L'objecte d'aquest procediment és regular el procediment de convocatòria per constituir, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, una borsa d¡ocupació temporal específica descentralitzada per illes per cobrir, pel sistema de nomenament provisional per millora de l'ocupació regulat a l'article 82. bis de la Llei 3/2007, de 27 de març, llocs de treball vacants de personal funcionari del cos superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a l'illa de Menorca

Codi SIA

3015114

Persones destinatàries

Funcionaris de carrera en servei actiu al cos de gestió de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Termini per a resoldre i notificar

4 mesos des de la data de finalització de presentació de sol·licituds

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Presidència i Administracions Públiques

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han de complir, a la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds, els requisits següents:

a) Tenir la condició de personal funcionari de carrera del cos de gestió de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

b) Estar en situació de servei actiu com a personal funcionari de carrera en el cos de gestió de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

c) Estar en possessió del títol de grau, llicenciatura, enginyeria o arquitectura. o estar en condicions d'obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds.

d) Haver satisfet la taxa de serveis de selecció de personal d¿acord amb el que preveu l¿article 59 bis de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, resten exemptes del pagament de la taxa de drets d'examen les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %.

La taxa per a la inscripció a les proves selectives s'exigirà segons la tarifa següent:14,42 €.

e) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per a l'exercici de les funcions del cos a què correspon la borsa específica a la qual opten.

f) Estar en possessió del nivell de coneixement de la llengua catalana C1 (nivell de domini funcional efectiu)

En la sol·licitud s'ha de consignar, el grau de discapacitat reconegut, si s'escau.Si la persona aspirant amb una discapacitat igual o superior al 33% s'oposa a que l'EBAP recapti d'ofici el dictamen dels equips multiprofessionals de la Direcció General de Dependència o de l'organisme públic equivalent, sobre les condicions personals d'aptitud per exercir les funcions corresponent al cos de la borsa al qual aspira, a què fa referència la base 3.2.e), haurà d'aportar-lo juntament amb la sol·licitud.Si no disposa d'aquest certificat en el moment de presentar la sol·licitud de participació, la seva admissió quedarà condicionada a la presentació del dictamen en el termini de cinc dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació de la llista provisional de mèrits. En cas de no aportar-lo en el termini indicat, la persona aspirant quedarà exclosa del procediment.

Documentació a presentar

D'acord amb el punt 12. Mèrits:

12.1. Els mèrits de les persones aspirants han d'haver estat assolits en la data en què acaba el termini per presentar sol·licituds. Sols es baremaran els mèrits al·legats en la sol·licitud de participació.

12.1 Amb la presentació de la sol·licitud de participació s'entenen al·legats els mèrits inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública (inclosos els serveis prestats en comissió de serveis forçosa, en atribució temporal de funcions o en la Unitat de Suport Conjuntural) i s'autoritza la seva baremació quan procedeixi.

Es valoraran únicament els mèrits que s'hagi sol·licitat inscriure en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública fins al darrer dia de presentació d'instàncies, i els serveis prestats en comissió de serveis forçosa, en atribució temporal de funcions o a la Unitat de Suport Conjuntural que conten en l'annex 2 .

Això no obstant, els candidats han d'al·legar i acreditar els mèrits que no són susceptibles d'inscripció en el Registre de la DGFP, en concret:

- Si ha prestat serveis en altres administracions públiques distintes de la CAIB i els seus organismes autònoms.

- Si té una titulació acadèmica pendent d'expedició.

- Si ha aprovat de un nivell de català pendent de certificació, sempre que consten en la llista provisional d'aprovats de les darreres proves de llengua catalana, i al·leguen que consten en aquesta llista, sempre que finalment s'elevi a definitiva encara que sigui amb posterioritat a la finalització del tràmit de presentació de sol·licituds.

12.4. Els mèrits de l'annex 2 seran comprovats d'ofici per l'EBAP mitjançant la documentació inscrita en el Registre de personal de la Direcció general de Funció Pública o que constin en l'expedient personal. Pel que fa als mèrits no susceptibles d'ésser-hi inscrits s'han d'acreditar de la manera següent:

a) Experiència professionals

Quan es tracti de serveis prestats en qualsevol administració pública, inclosa dins l'àmbit del TREBEP (art. 2) distinta dels serveis prestats com a personal funcionari en l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears i els seus organismes autònoms (excepte els serveis prestats com a personal estatutari o com a personal docent), la persona interessada juntament amb la sol·licitud ha d'aportar el certificat acreditatiu expedit per l'Administració en que s'hagin prestat els serveis.

b) Coneixement de llengua catalana no certificats Si els aspirants consten en la llista provisional d'aprovats de les darreres

proves de llengua catalana, i al·leguen que consten en aquesta llista, sempre que finalment s'elevi a definitiva encara que sigui amb posterioritat a la finalització del tràmit de presentació de sol·licituds, han de presentar la publicació de la llista o un certificat acreditatiu. Han de presentar la llista definitiva o el certificat de nivell corresponent en el termini previst en el punt 8.4.

c) Titulació acadèmica pendent d'emetre el títol Si l'aspirant encara no disposa del corresponent títol acadèmic, ha de presentar una còpia del resguard acreditatiu de l'abonament de la taxa d'expedició del títol corresponent.

Termini màxim

20 dies hàbils

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Provisió

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Provisió

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177625

(provisio@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar