Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatoria per la selecció de varis llocs de feina de l'Administració general de la CAIB, del cos superior amb destinació Brusel·les

La selecció de varis llocs de feina de l'Administració general de la CAIB, cos superior amb destinació Brusel·les, mitjançant oferta genèrica del SOIB

Codi SIA

2984860

Persones destinatàries

Persones físiques que compleixin els requisits prevists a la convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per a la resolució del concurs és de tres mesos a partir del dia en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

a) Tenir la nacionalitat espanyola o alguna altra en els casos en què, d'acord amb l'article 57 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (EBEP), es permeti l'accés a l'ocupació pública.

b) Tenir 16 anys complerts i no haver arribat a l'edat de jubilació forçosa.

c) No haver estat separades, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitades de manera absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial. En el cas de nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver estat sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a una ocupació pública.

d) Tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques necessàries per a l'exercici de les funcions del cos superior de l'Administració general de la CAIB..

e) Estar en possessió del títol acadèmic exigit o en condicions d'obtenir-lo en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar l'homologació o reconeixement corresponent pel Ministeri competent en la matèria.

La titulació exigida per a l'accés al cos superior de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, és grau, llicenciatura, enginyeria o arquitectura.

f) El nivell de coneixements de llengua catalana exigible per a l'accés al cos superior és el corresponent al certificat de nivell C1.

Els certificats han de ser els expedits per l'Escola Balear d'Administració Pública, o els expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística, o els reconeguts com a equivalents per l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març).

g/ Per al lloc F016702DN-1 s'exigeix estar en possessió del nivell B1 d'anglès i pel lloc F016702FY-1 s'exigeix estar en possessió del nivell B2 d'angles.

Es consideren vàlids els certificats de coneixement de llengua anglesa de la Instrucció 3/2021 de la directora general de Funció Pública, per establir les titulacions i certificats que, amb referència als nivells que estableix el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, acrediten el nivell de coneixement de llengües estrangeres en els processos de provisió de llocs de feina de l'Administració de la CAIB que es pot consultar en el següent enllaç: https://www.caib.es/sites/transparenciaperconselleria ca/n/instruccia_32021_de_la_directora_general_de_funcia_pablica_per_establir_les_titulacions_i_certificats_que_amb_referancia_als_nivells_que_estableix_el_marc_coma_europeu_de_referancia_per_a_les_llen

Documentació a presentar

A aquesta sol·licitud s'haurà d'adjuntar:

a) Una còpia del Document Nacional d'Identitat en vigor o, en cas de no posseir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la identitat; o bé, en cas de caducitat, el resguard corresponent de la sol·licitud de renovació.

b) Còpia del títol acadèmic exigit per formar part de la borsa del cos sol·licitat (anvers i revers)

En el cas de titulacions expedides a l'estranger, cal aportar, juntament amb la sol·licitud de participació, l'homologació o reconeixement corresponent del Ministeri competent en la matèria.

c) Còpia de la documentació acreditativa d'estar en possessió del nivell de català exigit.

d) Còpia de la documentació acreditativa del coneixements de la llengua anglesa exigit.

e) Originals o còpies de la documentació acreditativa dels mèrits que vulguin que es valorin, d'acord amb el barem.

El model oficial de sol·licitud incorpora la declaració responsable del compliment dels requisits c) i d) de la base 2. No és necessari aportar cap document addicional per acreditar aquests aspectes.

Models:

Termini màxim

5 díes hàbils

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Selecció i Provisió

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177624 - Fax: 971177620

(oposicions@caib.es)

Observacions

Les persones aspirants s’hauran d’inscriure a l’oferta publicada en el portal web del SOIB en el «Cercador d'ofertes públiques d'ocupació».

La difusió de l’oferta, la tramitació d’aquesta i la inscripció de persones aspirants s’ha de dur a terme d’acord amb les directrius i les instruccions que estableixi el SOIB a aquests efectes.

En el mateix termini en què estigui en difusió l’oferta d’ocupació en el portal web del SOIB, les persones aspirants han d’emplenar el model de sol·licitud que figura a l’annex 2 d’aquestes bases, i que també poden trobar a l’adreça següent https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5151401&coduo=2151&lang=ca, i s’haurà de registrar, juntament amb la documentació acreditativa del compliment dels requisits i dels mèrits que vulguin que es valorin, en qualsevol dels registres de les conselleries o organismes públics de la CAIB que estiguin operatius o de qualsevol de les formes que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei de Selecció i Provisió

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar