Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions per donar suport a les activitats de projecció exterior de la música de les Illes Balears per a l'any 2023

Aquesta convocatòria té per objecte contribuir a les activitats de projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears de caràcter professional corresponents al període comprès entre l'1 de desembre de 2022 i el 30 de novembre de 2023, amb la finalitat de fomentar l'intercanvi i la relació cultural entre Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera i entre les Illes Balears i l'exterior.

Codi SIA

2984777

Persones destinatàries

Pel que fa al suport a activitats de projecció exterior de la música i dels músics, intèrprets i compositors de les Illes Balears al qual fa referència el punt 1.1.a), en són beneficiàries les persones físiques i jurídiques que es desplacen o el seu representant, independentment de la seva residència fiscal, sempre que l'objecte de la subvenció sigui promocionar la música de les Illes Balears o els seus artistes i la seva obra en l'àmbit professional en el sector de la música. Entre els beneficiaris també s'hi inclouen les comunitats de béns. També en són beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes, les activitats o els comportaments o estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció.

Si es tracta d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, sense personalitat, s'han de fer constar de manera explícita, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de la subvenció que ha d'aplicar cadascun d'ells, que també tindran la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, ha de nomenar-se un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació. Així mateix, l'agrupació no s'entendrà dissolta fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció prevists en la Llei de finances de la Comunitat Autònoma i en els articles 57 i 60 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat pel Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre.

Pel que fa al suport a activitats de promoció a l'exterior de la música de les Illes Balears al qual fa referència el punt 1.1.b), en són beneficiàries:

a) Les persones físiques, jurídiques i les comunitats de béns donades d'alta d'activitat econòmica en epígrafs relacionats amb la interpretació i composició musicals, la representació d'artistes, la producció i l'edició de fonogrames o la producció d'espectacles musicals. En el cas de les persones físiques que no estiguin donades d'alta en epígrafs relacionats amb la interpretació i composició musicals, la representació d'artistes, la producció i l'edició de fonogrames o la producció d'espectacles musicals, cal que tinguin una experiència demostrada d'almenys tres anys en activitats musicals en circuit professional. En aquest cas, només poden sol·licitar ajuts per a la producció de materials promocionals.

També en són beneficiàries les agrupacions de persones físiques o jurídiques, o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme els projectes, les activitats o els comportaments o estiguin en la situació que motiva la concessió de la subvenció. Almenys un dels membres de l'agrupació ha d'estar d'alta d'activitat econòmica en epígrafs relacionats amb la interpretació i composició musicals, la representació d'artistes, la producció i l'edició de fonogrames o la producció d'espectacles musical. En cas que cap dels membres estigui donat d'alta en epígrafs relacionats amb la interpretació i composició musicals, la representació d'artistes, la producció i l'edició de fonogrames o la producció d'espectacles musicals, com a mínim un dels membres de l'agrupació ha de tenir una experiència demostrada d'almenys tres anys en activitats musicals en circuit professional. En aquest cas, només poden sol·licitar ajuts per a la producció de materials promocionals.

Si es tracta d'agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, sense personalitat, s'han de fer constar de manera explícita, tant en la sol·licitud com en la resolució de concessió, els compromisos d'execució assumits per cada membre de l'agrupació, així com l'import de la subvenció que ha d'aplicar cadascun d'ells, que també tindran la consideració de beneficiaris. En qualsevol cas, ha de nomenar-se un representant o apoderat únic de l'agrupació, amb poders suficients per complir les obligacions que, com a beneficiari, corresponen a l'agrupació. Així mateix, l'agrupació no s'entendrà dissolta fins que no hagin transcorregut els terminis de prescripció prevists en la Llei de Finances de la Comunitat Autònoma i en els articles 57 i 60 del Text refós de la Llei de subvencions de les Illes Balears.

b) Les entitats organitzadores d'activitats musicals de caràcter professional, independentment de la seva residència fiscal, sempre que presentin, en directe o mitjançant enregistrament, la música, els músics o els compositors de les Illes Balears.

Quan els beneficiaris siguin les societats públiques i les entitats de dret públic, així com qualsevol empresa o organització en la qual la participació d'aquests ens sigui majoritària, aquestes han d'assumir un mínim del 50 % de les despeses de la contractació de serveis i subministraments del cost total del projecte.

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos a partir de la data en què finalitza el termini per presentar les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Totes les persones o entitats que sol·licitin aquestes ajudes han de complir els requisits següents:

a) Estar al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social i de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La sol·licitud de les ajudes comporta l'autorització perquè l'IEB comprovi d'ofici que la persona o l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, excepte en el cas de denegació expressa del consentiment. En aquest cas, la persona o l'entitat sol·licitant ha d'aportar el certificat o certificats corresponents, juntament amb la sol·licitud de les ajudes.

b) Presentar la sol·licitud en els termes i amb els requisits que s'estableixen en els apartats 6, 7 i 8 d'aquesta convocatòria.

c) Complir els principis de l'article 3 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

d) Disposar de l'organització i la capacitat suficients i necessàries per garantir el compliment de l'activitat objecte de la subvenció en el moment de la publicació de la convocatòria.

e) Presentar un certificat, si escau, que l'entitat està exempta de declarar l'IVA. Si no es presenta aquest certificat de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, l'IVA de les factures que es presentin com a part del compte justificatiu no es pot subvencionar.

f) Presentar una sola sol·licitud per projecte. En cas de presentació d'una nova sol·licitud, s'ha de desistir expressament de l'anterior; en cas de no fer-ho, només es tindrà en compte la primera sol·licitud registrada.

En cas de desistiment exprés, la data en l'ordre de prelació dels expedients serà la de la nova sol·licitud registrada o la data de registre de desistiment en cas que aquest sigui posterior a la segona sol·licitud.

Documentació a presentar

El document original de la sol·licitud s'ha de presentar per mitjà del model normalitzat (annex 2), degudament emplenat i signat, i ha d'anar acompanyat de la documentació següent:

a) La documentació acreditativa de la personalitat física o jurídica:

a.1) Persona física:

— L'acreditació de la identitat: fotocòpia del DNI, passaport o NIE.

— Si escau, un document acreditatiu de l'alta en el règim especial de treballadors autònoms i de la vigència d'aquesta alta en el moment de fer la sol·licitud.

— Si escau, un document acreditatiu d'estar donat d'alta en l'impost d'activitats empresarials (IAE) en epígrafs vinculats al sector cultural.

a.2) Persona jurídica:

— Una fotocòpia del NIF de la persona jurídica i una fotocòpia del DNI, passaport o NIE de la persona física que la representa.

— El document constitutiu de la persona jurídica.

— Els estatuts socials inscrits degudament en el registre.

— Un document acreditatiu de la representació legal amb la qual actua la persona física que signa la sol·licitud, el qual ha d'estar vigent en el moment de presentar la sol·licitud.

— Un document acreditatiu d'estar donat d'alta en l'impost d'activitats empresarials (IAE) en epígrafs vinculats al sector cultural.

b) Una declaració responsable per mitjà del model normalitzat (annex 3), en què el sol·licitant manifesti els punts següents:

— Que compleix les obligacions que estableix l'article 11 de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura d'1 de juliol de 2009, com també les que estableix aquesta convocatòria.

— Que aporta la documentació adjunta a la sol·licitud, vertadera i correcta.

— Que no incorre en cap causa de prohibició o d'incompatibilitat per percebre l'ajuda, de conformitat amb la normativa aplicable.

— Que està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social davant l'Administració de l'Estat, i de les obligacions tributàries davant la hisenda autonòmica.

— Que compleix la legalitat vigent i aplica criteris d'igualtat d'oportunitats pel que fa a la contractació de treballadors.

— Que no ha estat mai objecte de sancions administratives fermes ni sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

— Que, si escau, ha sol·licitat ajudes i subvencions a qualsevol institució, pública o privada, nacional o estrangera, relacionades amb la sol·licitud, o que se li han concedit les ajudes i subvencions esmentades.

c) Una memòria descriptiva i detallada del projecte amb els apartats detallats a continuació.

I. Per als projectes de la línia a), de mobilitat, la memòria ha d'incloure la informació següent:

1. Objectius generals del projecte.

2. Trajectòria artística i professional de l'artista implicat / dels artistes implicats i descripció i trajectòria de l'esdeveniment.

3. Característiques de les accions. Ha d'incloure informació específica sobre el nombre, la localització i el caràcter de cada una de les accions incloses al projecte.

4. Rellevància de les accions en l'entorn professional i les implicacions per a la carrera de l'artista o grup.

5. En el cas d'assistència a fires i activitats de networking, perfil de professionals que el sol·licitant cerca per reunir-se i motivació per fer-ho.

6. En el cas de viatges de mànagers, promotors, discogràfiques, bookers o altres professionals a l'illa de residència de l'artista/grup, motivació detallada de la invitació i importància de l'activitat per al desenvolupament professional de l'artista/grup.

II. Per als projectes de la línia b), de projecció exterior, aquesta memòria servirà perquè la Comissió Avaluadora puntuï el projecte i, per tant, només tindrà en consideració el que s'esmenta explícitament en aquesta memòria. Ha d'incloure la informació següent:

1. Objectius generals del projecte.

2. Trajectòria artística i professional de l'artista implicat / dels artistes implicats. S'han de detallar els seus projectes internacionals en els darrers cinc anys, actuacions de l'artista fora de l'illa de residència en el darrer any, treballs discogràfics amb composicions originals / interpretació de repertori de compositors de les Illes Balears, experiència professional acreditada.

3. Característiques de les accions. Ha d'incloure informació específica sobre el nombre, la localització, el caràcter i el sentit de cada una de les accions incloses al projecte. En el cas d'actuacions en espais d'exhibició o festivals, cal adjuntar-ne informació detallada, que faci referència tant a la seva programació com a la seva importància en l'entramat cultural. S'ha d'especificar si en el marc del projecte hi ha col·laboracions amb artistes de rellevància en el gènere musical o amb repercussió pública. Si escau, cal esmentar explícitament si les accions fan difusió del patrimoni cultural de les Illes Balears, incloent-hi la llengua catalana, així com de la cultura musical de les Illes Balears a l'exterior, la igualtat de gènere o la seva contribució a la cohesió entre les illes.

4. Producció de material gràfic, audiovisual, fonogràfic complementari i lloguer de publicitat, contractació de serveis de comunicació o lloguer d'estands a fires.

5. Pla estratègic:

a. Si el sol·licitant és un artista o agència de representació, ha de detallar: I) objectius; II) accions; III) temporalització; IV) resum de comptes amb la relació d'ingressos i despeses i la viabilitat econòmica del projecte.

b. Si el sol·licitant és un promotor, ha de detallar: I) la integració de l'activitat en el programa del festival o la programació de la sala; II) la repercussió pública de l'acció; III) el potencial sobre les xarxes professionals del lloc on es du a terme l'acció o accions; IV) un resum de comptes que inclogui ingressos i despeses i la viabilitat econòmica del projecte.

6. Creació. Cal especificar si el projecte inclou alguna de les obres beneficiàries de la subvenció de creació dels sectors de les arts escèniques, la música, la literatura, el còmic i la il·lustració, les arts visuals i l'audiovisual de les Illes Balears (resolucions de concessió BOIB núm. 216, de 31 de desembre de 2020; BOIB núm. 35, de 10 de març de 2022; BOIB núm. 15, de 2 de febrer de 2023).

d) El pressupost detallat del projecte, seguint el model descarregable al web http://www.iebalearics.org, amb ingressos i despeses i amb el pertinent IVA desglossat. Cal que el pressupost reculli tots els conceptes per als quals es demana l'ajuda, en què s'han de desglossar les despeses subvencionables.

e) En cas d'una actuació en viu, el contracte o la carta d'invitació que formalitza l'activitat. Hi han de constar les condicions de contractació, el caixet, la data i l'hora de l'actuació. En cas que el contracte es faci amb una empresa de representació, cal aportar el contracte de representació entre l'artista / el grup i l'empresa. Si el contracte inclou altres despeses de producció, han de quedar detallades i hi ha de constar la quantitat que percep l'artista en concepte d'honoraris.

f) El pla de patrocinis i de finançament de l'esdeveniment.

g) L'acreditació que la persona o l'entitat beneficiària de l'ajuda és titular del compte bancari facilitat.

h) Els certificats d'estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb:

— L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

— La Tresoreria General de la Seguretat Social.

— L'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Aquests certificats només s'han de presentar en el cas que no s'hagi autoritzat l'IEB a fer la consulta telemàtica (vegeu l'autorització corresponent dins l'annex 3).

i) Si escau, la sol·licitud d'autorització per fer despeses amb persones o entitats vinculades (annex 4).

8.2. Si la sol·licitud o la documentació presentades no compleixen els requisits legals i els exigits en l'Ordre de bases reguladores i en aquesta convocatòria, s'ha de requerir una sola vegada la persona interessada que esmeni o aporti els documents preceptius dins un termini de deu dies hàbils, d'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015, amb l'advertiment que, si no ho fa així, es considerarà que desisteix de la seva petició, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar en els termes prevists en l'article 21 de la mateixa Llei.

Models:

Termini màxim

15 de setembre de 2023.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Carrer de l'Almudaina, 4. (Can Oleo).. Tel.: 971178996

(info@ieb.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Institut d'Estudis Baleàrics (IEB)

Finalitat

Tramitació del procediment administratiu per atorgar les subvencions convocades.

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran les dades personals a tercers, tret que hi hagi una obligació legal o un interès legítim d'acord amb el Reglament general de protecció de dades.

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar