Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria per formar part d'una borsa d'auxiliars de conversa de llengües estrangeres a les Illes Balears

Convocatòria per formar part d'una borsa d'auxiliars de conversa de llengües estrangeres a les Illes Balears per tal de cobrir les renúncies dels auxiliars titulars seleccionats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Codi SIA

3033342

Persones destinatàries

Les persones sol·licitants que puguin obtenir la condició de beneficiàries, de conformitat amb el que s'estableix a l'article 9 del Decret legislatiu 2/2005, han de complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat o la residència permanent en un dels països amb els quals el Ministeri d'Educació i Formació Professional ha subscrit convenis bilaterals de cooperació educativa, cultural, científica i tècnica o memoràndums d'educació. Aquests països són els següents: Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Brasil, Bulgària (anglès), el Canadà (francès o anglès), la Xina (anglès), Dinamarca, els Estats Units, les Filipines, Finlàndia (anglès), França, Hongria, Irlanda, l'Índia (anglès), Itàlia, Luxemburg (anglès), Malta, el Marroc (francès), Noruega (anglès), Nova Zelanda, els Països Baixos (anglès), Països d'Oceania (Fiji, les Illes Salomó, Tonga i Vanuatu), Polònia, Portugal, el Regne Unit, la República Xeca, Singapur, Suècia (anglès), Suïssa (alemany o francès), Tunísia (francès) i qualsevol altre país que pugui subscriure un d'aquests convenis o memoràndums durant la vigència d'aquesta convocatòria.

b) Haver estat alumne universitari del darrer curs o del penúltim durant el curs 2022-2023, o haver obtingut una titulació d'educació superior, o acreditar una experiència docent o formació en l'ensenyament de llengües estrangeres.

c) Ser major d'edat i menor de 60 anys a data 1 de gener de 2024.

d) No patir cap malaltia que impossibiliti l'exercici de les seves funcions com a auxiliar de conversa.

Termini per a resoldre i notificar

El conseller d'Educació i Universitats ha de resoldre motivadament en el termini de sis mesos comptadors a partir de la finalització del termini per presentar les sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Universitats

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Les persones sol·licitants que puguin obtenir la condició de beneficiàries, de conformitat amb el que s'estableix a l'article 9 del Decret legislatiu 2/2005, han de complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat o la residència permanent en un dels països amb els quals el Ministeri d'Educació i Formació Professional ha subscrit convenis bilaterals de cooperació educativa, cultural, científica i tècnica o memoràndums d'educació. Aquests països són els següents: Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Brasil, Bulgària (anglès), el Canadà (francès o anglès), la Xina (anglès), Dinamarca, els Estats Units, les Filipines, Finlàndia (anglès), França, Hongria, Irlanda, l'Índia (anglès), Itàlia, Luxemburg (anglès), Malta, el Marroc (francès), Noruega (anglès), Nova Zelanda, els Països Baixos (anglès), Països d'Oceania (Fiji, les Illes Salomó, Tonga i Vanuatu), Polònia, Portugal, el Regne Unit, la República Xeca, Singapur, Suècia (anglès), Suïssa (alemany o francès), Tunísia (francès) i qualsevol altre país que pugui subscriure un d'aquests convenis o memoràndums durant la vigència d'aquesta convocatòria.

b) Haver estat alumne universitari del darrer curs o del penúltim durant el curs 2022-2023, o haver obtingut una titulació d'educació superior, o acreditar una experiència docent o formació en l'ensenyament de llengües estrangeres.

c) Ser major d'edat i menor de 60 anys a data 1 de gener de 2024.

d) No patir cap malaltia que impossibiliti l'exercici de les seves funcions com a auxiliar de conversa.

Documentació a presentar

A la sol·licitud (annex 2) s'hi ha d'adjuntar la documentació següent:

a) Fotocòpia del passaport o de la targeta de residència.

b) Fotocòpia compulsada de la titulació d'educació superior al·legada, o certificat d'estar matriculat al darrer o penúltim curs d'estudis de nivell universitari, o certificat que acrediti una experiència docent o formació en l'ensenyament de llengües estrangeres.

c) Certificat mèdic amb data de 2023 que acrediti que la persona interessada no pateix cap malaltia que impossibiliti l'exercici de les seves funcions com a auxiliar de conversa.

d) Documentació acreditativa dels mèrits al·legats en relació amb els criteris de valoració recollits al punt onzè de la convocatòria.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini de presentació de les sol·licituds serà de 10 dies naturals comptadors des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177778 - Fax: 971176869

(spl@dgpice.caib.es)

X

Sol·licitud de reclamació dels aspirants exclosos a la borsa d'auxiliars de conversa

Requisits

- Fotocòpia del passaport o targeta de residència

- Fotocòpia compulsada de la titulació d'educació superior al·legada, o certificat d'estar matriculat al darrer curs o penúltim curs d'estudis de nivell universitari, o certificat que acrediti una experiència docent o formació en ensenyament de llengües estrangeres.

- Certificat mèdic amb data de 2023.

- Documentació acreditativa dels mèrits al·legats

Documentació a presentar

Termini màxim

10 dies hàbils

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria d'Educació i Universitats

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 2a planta). Tel.: 971177778 - Fax: 971176869

(spl@dgpice.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar