Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts de xecs de consultoria per a la competitivitat industrial de les Illes Balears 2023

Convocatòria per concedir ajuts de xecs de consultoria per a la competitivitat industrial, en matèria de digitalització (programa I), internacionalització (programa II) i sostenibilitat (programa III) de les empreses industrials de les Illes Balears.

Codi SIA

2984861

Persones destinatàries

Empreses i autònoms de caràcter industrial (revisau els epígrafs a la convocatòria)

Termini per a resoldre i notificar

Sis mesos comptadors des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud de l'ajut

Requisits

Podran ser beneficiaris les empreses que tinguin consideració de PIME, que la seva activitat estigui inclosa en algun epígraf IAE anomenats a l'article beneficiaris i que compleixin els requisits estipulats (veure l'article segon de la convocatòria)

Documentació a presentar

Les persones que, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb l'administració pública, han de presentar la sol·licitud i la declaració responsable en format electrònic seguint les passes següents:

1r. Anau a l'enllaç Model sol·licitud, emplenau tots els camps i pujau la documentació obligatòria.

-En el cas de persones físiques (autònoms):

· Una descripció de l'empresa i de l'activitat, així com del model de negoci.

· Certificat d'estar d'alta en el RETA o en un règim alternatiu equivalent.

· Certificat d'alta de l'IAE.

· Certificat d'estar al corrent de pagaments amb l'AEAT (Agència Estatal d'Administració Tributària).

-En el cas de persones jurídiques (petites i mitjanes):

· Memòria tècnica de la seva activitat.

· Documentació acreditativa de les facultats de representació de la persona que signa la sol·licitud d'ajut com a representant de l'empresa beneficiària.

· Certificat d'alta de l'IAE.

· Còpia del NIF de l'empresa.

· Certificat d'estar al corrent de pagament amb l'AEAT (Agència Estatal d'Administració Tributària).

2n. Rebreu un PDF al correu electrònic que heu especificat a la sol·licitud. El representant de l'empresa ha de signar electrònicament aquest PDF.

3r. Presentau el PDF signat a través del botó que apareix més abaix "accés al tràmit telemàtic".

Models:

Termini màxim

30 dies naturals comptadors a partir del dia 23 de març de 2023 a les 00.00 h fins el 24 d'abril de 2023 a les 23.59 h o fins que s'esgotin els fons.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971176161

(pindust@idi.es)

X

Esmena de la sol·licitud

Requisits

Haver rebut un requeriment d'esmena.

Documentació a presentar

S'ha de presentar la documentació requerida.

Termini màxim

El termini màxim de presentació de la documentació és de 10 dies, segons l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971176161

(pindust@idi.es)

X

Millora o modificació voluntària de la sol·licitud

Requisits

Haver presentat una sol·licitud per a aquest procediment d'ajuts.

Documentació a presentar

S'ha de presentar la documentació que es consideri necessària per millorar o modificar la sol·licitud.

Termini màxim

Fins a la data de finalització del tràmit de sol·licitud de l'ajut.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971176161

(pindust@idi.es)

X

Justificació de l'ajut

Requisits

Haver realitzat la consultoria especialitzada, i haver abonat la totalitat de la quantia al consultor.

Documentació a presentar

— El pla de transformació digital o el pla d'internacionalització o els informes de petjada de carboni o document especificat a les bases de la convocatòria.

— Les factures del consultor.

— Els justificants de pagaments al consultor en els terminis establerts en la convocatòria.

Aquesta justificació s'ha de fer per mitjà d'un tràmit telemàtic creat específicament per l'IDI. L'IDI ha d'enviar l'enllaç per poder realitzar la justificació sobre la base del punt 12.1 de la convocatòria. Una vegada que s'hagi presentat tota la documentació justificativa, el sistema genera un PDF que s'ha de signar digitalment i presentar de manera telemàtica per mitjà del tràmit telemàtic específic.

Termini màxim

20 dies naturals des de l'endemà de la reunió de tancament.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971176161

(pindust@idi.es)

X

Desistiment de la sol·licitud

Requisits

Haver presentat els documents per sol·licitar l'ajut de Xecs de Consultoria.

Documentació a presentar

Haver presentat els documents per sol·licitar l'ajut de Xecs de Consultoria.

Termini màxim

Es pot desistir al llarg del procediment.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971176161

(pindust@idi.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar