LOGO CAIB
23 gener 2023 Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat
Foto de noticia

Aprovat el projecte de decret de regulació de l'accessibilitat universal en els espais d'ús públic de les Illes Balears

\ El text aborda el concepte d’accessibilitat des d’una accepció universal i no només des de l’àmbit arquitectònic

\ Preveu la creació de l’Oficina Autonòmica d’Accessibilitat Universal, així com d’oficines d’àmbit insular i a Palma


El Consell de Govern ha aprovat aquest dilluns el Projecte de decret de regulació de l’accessibilitat universal en els espais d’ús públic de les Illes Balears. El Decret pretén concretar determinats aspectes de la Llei 8/2017, de 3 d’agost, d’accessibilitat universal de les Illes Balears, per complir el mandat legislatiu de regulació per via reglamentària.

El Decret aborda el concepte d’accessibilitat des d’una accepció universal i supera, per tant, el concepte tradicional que relaciona només l’accessibilitat amb les barreres arquitectòniques. Això representa garantir els drets de les persones amb discapacitats o limitacions cognitives perquè els espais físics o virtuals i d’ús públic siguin accessibles, utilitzables i comprensibles per a totes aquestes persones d’una manera còmoda, segura i autònoma. És per això que garantir el compliment de la cadena d’accessibilitat és el referent que inspira tota la regulació reglamentària.

L’articulat s’estructura en sis títols amb 65 articles, sis disposicions addicionals, una disposició transitòria, una disposició derogatòria i tres disposicions finals.

Es visibilitzen per primera vegada, en l’àmbit autonòmic, els drets de les persones amb discapacitats o limitacions cognitives gràcies a l’establiment de definicions de distints elements necessaris per facilitar l’accessibilitat cognitiva, com per exemple el pictograma, la senyalització hàptica o el validador de texts en lectura fàcil.

Un dels objectius del Decret és incidir també en l’urbanisme dels municipis, ja que els ajuntaments hauran de destinar un 4 % del seu pressupost anual d’inversions a la millora de l’accessibilitat en el seu municipi. Això servirà, entre altres, perquè els municipis habilitin, en percentatge, més places d’aparcament accessible, cosa que també estableix el Decret.

En l’àmbit de l’habitatge, s’estableix que les administracions públiques han d’informar al seu web institucional del nombre d’habitatges destinats a reserva per a persones amb discapacitat de totes les programacions anuals autoritzades d’habitatges de protecció oficial, de promoció pública o privada.

El Decret regula amb detall les disposicions bàsiques en les comunicacions, en la transmissió d’informació i en la senyalització en espais d’ús públic (elements d’informació i senyalització en espais públics; els criteris d’ubicació de la senyalització i de qualsevol element de mobiliari urbà a la via pública; l’accessibilitat cognitiva, que ha d’estar orientada a millorar la comunicació i la comprensió de la informació per a tota la ciutadania, etc.).

A més, per primera vegada es regula l’accessibilitat dels llocs web i de les aplicacions de dispositius mòbils en l’àmbit de les administracions públiques, incloent-hi el procediment per fer-la possible, que conté les sol·licituds d’informació accessible i les queixes.

El Decret preveu la creació d’una oficina autonòmica d’accessibilitat universal en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor del Decret, així com d’oficines d’àmbit insular i d’oficines a l’Ajuntament de Palma. També es preveu la creació del Consell per a l’Accessibilitat, un òrgan de participació i consulta integrat per representants institucionals i representants d’entitats; la Comissió Mixta d’Accessibilitat Universal per a la coordinació interadministrativa, i la Comissió Interdepartamental d’Accessibilitat Universal, formada per les diferents conselleries del Govern de les Illes Balears amb competències en la matèria.

En la redacció del Projecte de decret també hi ha col·laborat la Conselleria d’Afers Socials i Esports, la Conselleria de Medi Ambient i Territori, i la Conselleria de Mobilitat i Habitatge.