LOGO CAIB
22 setembre 2023 Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

El Govern compra el Casal d'Associacions d'Immigrants i l'Oficina d'Informació i Assessorament a la Immigració

Foto de noticia


\ Exerceix el dret de retracte per adquirir el local, situat al carrer d’Eusebi Estada de Palma, per un màxim de 700.000 euros, imputats als pressuposts de 2023

\ La Comunitat Autònoma té un contracte d’arrendament del local, constituït per tres finques registrals diferents, que finalitza el 30 d'abril de 2024


El Consell de Govern ha aprovat avui la compra, exercint el dret de retracte, d’un local situat en el número 48 del carrer d’Eusebi Estada de Palma i actualment destinat al Casal d’Associacions d’Immigrants i a l’Oficina d’Informació, Assessorament i Orientació a la Immigració (OFIM).

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears té un contracte d’arrendament del local (constituït per tres finques registrals diferents) que finalitza el 30 d'abril de 2024. El passat 30 d’agost els propietaris van vendre els locals per un total de 600.000 euros a l’entitat mercantil AMJ Real Estate & Development.

L’article 52.1 de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, preveu que la regla general per a l’adquisició d’immobles és el concurs públic. Això no obstant, segons l’article 52.2 d’aquesta Llei, es pot autoritzar la contractació directa quan hi concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) La urgència reconeguda en la contractació.
b) La peculiaritat de la necessitat que s’ha de satisfer.
c) L’escassesa d’oferta en el mercat.

En el cas plantejat, es considera que hi concorre la circumstància que preveu la lletra b) de l’article 52.2 de la Llei 6/2001, d’acord amb l’informe del secretari general de la Conselleria de Famílies i Afers Socials de 13 de setembre de 2023, justificatiu de la tramitació d’un expedient de despesa per exercir el dret de retracte en la compravenda dels tres immobles ubicats al carrer d’Eusebi Estada, 48, de Palma.

El total de la despesa d’aquest expedient és d’un màxim de 700.000 euros. Aquest import màxim correspon als 600.000 euros del preu d’adquisició dels tres immobles, més un import màxim de 100.000 euros per les eventuals despeses satisfetes per l’empresa adquirent per raó de la compravenda, d’acord amb l’article 1518 del Codi civil, al qual remet l’article 1525 del mateix Codi. Tota aquesta despesa màxima ha d’anar a càrrec de la partida pressupostària 17101 G/313K01/62200/11 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023.

El 15 de setembre de 2023 la Direcció General d’Habitatge i Arquitectura de la Conselleria d'Habitatge, Territori i Mobilitat va emetre un informe de valoració i adequació del preu al mercat d’un local situat al carrer d’Eusebi Estada, 48, baixos, de Palma (constituït per tres finques registrals diferents) i va informar favorablement sobre l’adequació del preu total de venda del retracte (600.000 euros) al preu de mercat actual.

D’aquesta manera, el Consell de Govern ha atorgat a la consellera de Famílies i Afers Socials l’autorització prèvia per exercir la competència en matèria d’autorització i disposició de la despesa per a l’adquisició directa, mitjançant l’exercici del dret de retracte, d’aquests tres béns immobles. A més, s’ha fixat la partida 17101 G/313K01/62200/11 del pressupost de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023 com a partida a la qual s’ha d’imputar la despesa total màxima de 700.000 euros i, finalment, ha delegat en el conseller d'Economia, Hisenda i Innovació la resolució del procediment d’adquisició directa i la posterior comunicació al Consell de Govern.