LOGO CAIB
17 març 2023 Conselleria d'Educació i Formació Professional
Foto de noticia

A partir de dilluns els alumnes de l’EASDIB i del COFPDE ja poden sol·licitar el retorn de matrícula del curs 2022-23

\Es destinen 305.000 euros a ajuts per bonificar totalment o parcialment el cost de les primeres i de les segones matrícules dels alumnes de l’EASDIB i del COFPDE  

\ Es tracta d’una de les mesures previstes dins el marc de l’escut de protecció social “Amb tu”, creat pel Govern per compensar la inflació a les Illes Balears

\ La subvenció per a cada sol·licitant que compleixi els requisits consistirà en un ajut econòmic de com a màxim 1.800 euros per alumne i curs

\ El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 20 de març i finalitza el dia 2 d’abril de 2023

 

La Conselleria d’Educació i Formació Professional obrirà el proper dilluns, 20 de març, el termini per sol·licitar ajuts de bonificació total del cost de les primeres matrícules i de reducció del 50 % del cost de les segones matrícules per a alumnes que, durant l’any acadèmic 2022-2023, cursen estudis artístics superiors a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears (EASDIB) o el Curs oficial de formació pedagògica i didàctica equivalent (COFPDE) de la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.  

A aquests ajuts es destinen un màxim de 305.266,00 euros i s’emmarquen dins l’escut de protecció social “Amb tu”, creat pel Govern amb la finalitat de compensar la inflació a les Illes Balears. En aquest sentit, una de les mesures que impulsa aquest escut és la creació d’una política de beques i ajuts per ajudar les famílies de les Illes Balears.

La convocatòria, publicada en el BOIB la setmana passada, s’adreça als alumnes que durant el curs acadèmic 2022-2023 cursen ensenyaments artístics superiors a l’EASDIB i als alumnes del Curs oficial de formació pedagògica i didàctica equivalent a l’exigida en l’article 100 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, per al professorat tècnic de formació professional, impartit a la FUEIB.

La subvenció per a cada sol·licitant que compleixi els requisits establerts consistirà en una ajut econòmic respecte dels crèdits abonats en concepte de primera matrícula i en una reducció del 50 % dels crèdits abonats en concepte de segones matrícules, de com a màxim 1.800 euros per alumne i curs, una vegada deduïdes les bonificacions establertes en l’apartat C del punt setè de les bases de la convocatòria. Convé destacar que aquests ajuts són incompatibles amb les beques per a finalitats similars que es puguin rebre de qualsevol administració. També són incompatibles amb qualsevol tipus d’ajut o beca per a finalitats similars d’entitats públiques o privades.

Requisits generals i exclusions

Per poder obtenir l’ajut, s’han de complir els requisits generals següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun Estat membre de la Unió Europea. Les persones estrangeres no comunitàries han d’acreditar la condició de residents.

b) Estar matriculat durant l’any acadèmic 2022-2023 en algun dels estudis següents:

- Estudis de grau a l’EASDIB. Cal estar matriculat d’un mínim de 12 crèdits. Excepcionalment, també poden sol·licitar l’ajut els alumnes matriculats a menys crèdits que tenguin 230 crèdits aprovats o aquells que hagin finalitzat els estudis i tenguin pendent el treball de fi de grau o les pràctiques.

- Curs oficial de formació pedagògica i didàctica equivalent (COFPDE) a l’exigida en l’article 100 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, per al professorat tècnic de formació professional, impartit a la FUEIB.

c) Demanar l’ajut de matrícula per al primer grau o màster habilitant que cursi, sempre que no estigui en condicions d’obtenir un títol del mateix nivell o d’un nivell superior al dels estudis per als quals demana l’ajut.

d) Complir els requisits econòmics establerts en el punt setè.

Per altra banda, resten exclosos d’aquesta convocatòria:

a) Els alumnes de mobilitat procedents d’altres institucions espanyoles o europees.

b) Els alumnes de matrícula extraordinària.

c) Els alumnes amb crèdits de terceres o successives matrícules.

d) Els alumnes que cursen estudis propis dins l’àmbit dels ensenyaments artístics superiors.

e) Els alumnes d’altres màsters que no sigui el Màster de Formació del Professorat, que habilita per impartir docència.

f) Els alumnes de doctorat.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el dia 20 de març i finalitza el dia 2 d’abril de 2023. Les sol·licituds per obtenir els ajuts s’han de formalitzar de manera telemàtica a la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En el cas que no es pugui accedir a la sol·licitud per via telemàtica, es pot presentar de manera presencial al registre de la Conselleria d’Educació i Formació Professional, o a qualsevol de les dependències que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Tota la informació d’aquest procediment  es pot consultar a la pàgina web de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.