LOGO CAIB
1 d’abril 2023 <10aL>Presidenta

Francina Armengol, sobre el nou Son Dureta: «posam el pacient en el centre de les polítiques sanitàries» NNota Informativa

Foto de noticia
Descàrrega d'imatges d'alta qualitat

Francina Armengol, sobre el nou Son Dureta: «posam el pacient en el centre de les polítiques sanitàries»

Comencen les obres de demolició de les construccions de la parcel·la que acollirà l'Edifici A

La superfície total del complex sociosanitari és de 82.822 m² i implica una inversió de 178,4 milions d'euros

 

Les obres de demolició de les construccions de la parcel·la que acollirà l'Edifici A del nou Son Dureta han començat aquest dissabte. Hi ha assistit la presidenta del Govern, Francina Armengol, acompanyada de la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez. Allà, Armengol ha explicat que «Son Dureta va ser l'hospital de referència i tota la ciutadania hi té records, també de la magnífica atenció del personal que hi treballava».

Ara, amb el nou projecte, Son Dureta serà una peça clau de l'estratègia d'atenció a la cronicitat, ja que, en paraules de la presidenta, «ens hem adaptat a la realitat: tendrem una població més envellida que necessita una atenció diferent per part del sistema de Salut». Francina Armengol ha recordat que el nou Son Dureta comptarà també amb una residència que ja s'està construint i que tindrà 120 places i ha reivindicat que el Govern «compleix amb la paraula donada. Començàrem el 2015 a treballar per fer de la salut i l'atenció a les persones la nostra prioritat i hem posat els pacients en el centre de les nostres polítiques sanitàries».

El projecte d'execució del complex sociosanitari Nou Son Dureta preveu la construcció de dos edificis (amb tres mòduls cadascun), que acolliran els hospitals de mitjana estada (Àrea A) i de llarga estada (Àrea B). La superfície total del complex sociosanitari és de 82.822 m², dels quals 67.362 m² es destinen a superfície hospitalària i 15.460 m² a aparcaments (amb 542 places). Les zones enjardinades tindran una superfície de 48.793 m². El pressupost global del projecte és de 178,4 milions d'euros.

Les obres que comencen avui han estat adjudicades a la UTE formada per Melchor Mascaró SAU i Excavaciones y Demoliciones Medina SL, per un import de 3,5 milions d'euros, i tenen una previsió d'execució de catorze mesos.

L'objecte de les obres consisteix en la demolició de les edificacions indicades més avall de la zona anomenada Edifici A. El contracte també inclou altres serveis com la descontaminació de materials perillosos, la desconnexió de xarxes de serveis, la neteja i condicionament de la parcel·la, la cimentació, etc. Aquestes són les diferents edificacions que s'han de demolir:

Pavelló A: zona oest-sud (17.613 m2, sis altures)

Pavelló A: edifici semicircular més ampliacions (19.731 m2, nou altures)

Pavelló D: direcció de gerència (3.303 m2, dues altures)

Pavelló F: tallers (572 m2, dues altures)

Pavelló G: calderes (470 m2, una altura)

Pavelló H: bugaderia (1.986 m2, tres altures)

Edificis de suport: radiologia (820 m2, una altura)

Edificis de suport: central elèctrica (203 m2, una altura)

Edificis de suport: climatització (189 m2, una altura)

Cafeteria: 481 m2, una altura

Demolició de la urbanització (12.563 m2 + 3.954 m2)

Per dur a terme el projecte de demolició s'han de tenir en compte diferents factors com ara l'estat de conservació de les construccions, les ampliacions o reformes, les diferents altures dels edificis, la presència de materials perillosos, etc., per tal d'escollir el procediment i l'aplicació de tècniques més avançades de demolició i descontaminació per a la posterior gestió de residus. La UTE responsable de la demolició és la mateixa que va guanyar el concurs de les obres de demolició de l'Edifici B, que es va iniciar l'abril de 2019 i va finalitzar el novembre de 2020. Així, utilitzarà els mateixos equips i mitjans materials i humans que va fer servir per a la demolició de l'Edifici B (retroexcavadores, robots de demolició, camions, semiremolcs, etc.).

Per tal de reduir les molèsties als veïns i a la circulació de vehicles, es col·locarà un tancament de dos metres d'alçària en tot el perímetre de l'obra i s'instal·larà una bastida per a la separació de l'obra i la zona d'Andrea Doria (a la zona del pavelló D), a fi de millorar la seguretat i disminuir l'afectació de possibles renous i pols als veïns i als vehicles que circulin.

En el cas dels treballs relacionats amb materials perillosos (com ara l'amiant), aquests s'adequaran a la normativa existent en matèria de salut i seguretat laboral. Des de l'inici dels treballs previs, es disposarà d'un equip de treball especialitzat i coordinat amb empreses especialitzades de descontaminació de tots els recursos perillosos, igual que es va fer en la demolició de l'Edifici B. També s'instal·laran marquesines destinades als residus perillosos per a la seva correcta separació segons la seva naturalesa.

El projecte del nou Son Dureta és un dels més ambiciosos de l'Estratègia de Cronicitat de la comunitat autònoma, atès que suposa recuperar un espai emblemàtic de Palma, on fins l'any 2010 s'hi ubicava l'hospital de referència de la nostra comunitat, i destinar-lo a un ús sanitari i social. A més, pretén convertir-se en un espai d'atenció integral i de qualitat per a pacients amb malalties cròniques i per als seus cuidadors.