LOGO CAIB
7 febrer 2023 <10aL>Conselleria de Salut i Consum

248 places de les 2.283 de medicina i d’infermeria convocades en el procés d’estabilització del Servei de Salut quedaran exemptes del requisit de català atès que s’ha demostrat que són categories deficitàries NNota Informativa

Foto de noticia

248 places de les 2.283 de medicina i d’infermeria convocades en el procés d’estabilització del Servei de Salut quedaran exemptes del requisit de català atès que s’ha demostrat que són categories deficitàries

L’anàlisi de totes les sol·licituds demostra que en la majoria de categories (38) i places ofertes (2.035) hi ha sol·licituds suficients en què els candidats compten amb els coneixements de català exigits i es garanteixen així els drets dels ciutadans a una sanitat pública ben dotada i a ser atesos en la seva llengua

Una vegada analitzades totes les sol·licituds presentades en el procés d’estabilització de places, Salut ha conclòs que de les 49 categories dels grups de medicina i d’infermeria que s’han ofert en el procés d’estabilització laboral convocat el desembre de 2022 n’hi ha 11 que són deficitàries quant a la relació entre candidatures presentades per part de professionals que afirmen tenir la titulació de català que exigeix la Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública, i el nombre de places convocades.

Aquestes 11 categories representen un total de 248 places. Són deficitàries perquè no hi ha sol·licituds suficients de candidats amb el requisit de català, malgrat que sí que n’hi ha molts que el tenen. De les 452 sol·licituds rebudes per a aquestes 11 categories, el 45,6 % (206) corresponen a candidats que afirmen tenir el nivell exigit de català.

Les categories exemptes són infermeria de salut mental, anatomia patològica, anestèsia i reanimació, cirurgia general i aparell digestiu, immunologia, medicina física i rehabilitació, medicina preventiva i salut pública, nefrologia, radiodiagnòstic, traumatologia i cirurgia ortopèdica, així com també pediatria i puericultura d’atenció primària.

Globalment, s’han presentat al procés 9.494 sol·licituds per a un total de 2.283 places de medicina i d’infermeria. Així doncs, el dèficit, i per tant l’excepció, s’aplicarà a un 10,86 % (248 places) de les places convocades.

Els candidats no hauran de presentar la titulació de llengua catalana que exigeix la Llei esmentada per accedir a aquestes places, tot i que sí que se’ls podrà exigir per a altres qüestions relacionades amb la seva trajectòria i condicions laborals, com ara la mobilitat entre centres assistencials. A més, rebran el suport lingüístic del Servei de Salut, el qual organitza cursos de formació de llengua catalana. Durant l’any 2022 prop d’un miler de professionals va fer un curs de formació de llengua catalana organitzat pel Servei de Salut i l’Institut d’Estudis Baleàrics.

La resta de categories ofertes en el procés d’estabilització laboral (38), amb les seves places associades (2.035), queden subjectes al requisit de presentar la titulació de català que disposa la Llei i l’obligació de demostrar el nivell de català en un màxim dos anys, tal com estableix el Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l’ocupació pública de les Illes Balears.

La convocatòria del procés d’estabilització es resoldrà abans de dia 31 de desembre de 2024. El Govern reitera l’agraïment a totes les parts implicades en una realitat: la sanitat pública de les Illes avança en la normalització del català i garanteix així la qualitat del servei i els drets dels usuaris a ser atesos en la seva llengua.